Grafisk Utdanningsfond

Utfordringene i grafisk industri med endrede markedsforutsetninger, ny teknologi, ny programvare og nye arbeidsmetoder krever gode opplegg for faglig påfyll og etterutdannelse. Grafisk Utdanningsfond (GU) har tilskuddsordninger som gjør det enklere for medarbeidere og bedrifter å styrke kompetansen gjennom deltagelse på kurs, bedriftsintern opplæring med eksterne kursledere og annen etterutdannelse

Grafisk Utdanningsfond (GU) er en ordning som er tariffestet gjennom overenskomstene for Aviser og avistrykkerier, Pakkerier, Trykkerier og grafiske bedrifter og Bokbindere. Tariffbestemmelsen finnes som bilag til overenskomstene.

GU ledes av et styre der Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Industri har ett styremedlem hver og Fellesforbundet har to styremedlemmer.

Fondet har et sekretariat med en representant fra Norsk Industri og en representant fra Fellesforbundet som blant annet skal forberede saker som fondets styre skal behandle. Sekretariatet forestår også den daglige virksomheten og sekretariatet kan kontaktes om alle forhold rundt GU. Sekretariatet består av Kristin Ødegård/Norsk Industri og Niels Edvard Killi/Fellesforbundet.

Har du spørsmål om tilskuddsordningene:

Kontakt sekretariatet:

Kristin Ødegård: 95 55 28 25       ko@norskindustri.no

Niels Edvard Killi:  97 65 14 21   niels.edvard.killi@fellesforbundet.no