Bedrifter

Skal du sikre ny kompetanse og kontinuitet i grafisk bransje bør en eller flere lærlinger være en viktig del av bedriftsutviklingen. En lærling kan bety en vitamininnsprøytning for bedriften. I de aller fleste tilfeller er lærlingen en velkommen ressurs som bidrar i produksjonen og til arbeidsmiljøet.

Kunnskapsløftet har gjort det langt enklere å finne lærlinger. Nå kan du faktisk rekruttere kandidater allerede fra elevene går første året i videregående skole, ved å invitere elever til å ta faget Yrkesfaglig Fordypning (YFF) i din bedrift. Er din bedrift en Grafisk Utdanningsfond-bedrift, bevilger GU 10 000 kroner i støtte til inntak av elever til yrkesfaglig fordypning!

Har du spørsmål som går utover det du finner på disse sidene? Ring opplæringskontoret i din region. Opplæringskontoret har erfaring med lærlinger og bidrar med nyttig informasjon. Lærlingordningen sikrer rekruttering av faglig kompetente medarbeidere til mediebransjen og derved også grafisk industri. En lærling går to år i videregående skole før han eller hun går ut i lærebedrift. Etter to år avsluttes opplæringen med svennebrev.

Bedrifter som tar inn lærlinger (lærebedrifter) får tilskudd for å delta i opplæringen. Formidling av lærlinger skjer formelt gjennom fagopplæringskontoret i fylkeskommunen, men ofte kan en uformell kontakt til skolen være det første skrittet for å ta inn en lærling.

I dag har elevene faget yrkesfaglig fordypning (YFF) i skolen, som gir mulighet for at eleven og bedriften kan bli kjent før det eventuelt inngås lærekontakt

Lærebedriften sørger for

  • å fremskaffe godkjenning som lærebedrift. Dette gjøres gjennom opplæringskontoret i eget fylke og er kun en formalitet. ◦Her finner du et eksempel på skjema.
  • å gjøre seg kjent med læreplanen, slik at den kan formidles til eleven. Dette gjelder også retningslinjene for den praktiske delen av fag/svenneprøven, samt kriteriene for vurdering. De fylkesvise opplæringskontorene har disse papirene. ◦Her kan du laste ned fullversjon av læreplanen:
  • å gi oppgaver og veiledning underveis i opplæringen. Planlegging med hensyn til HMS inngår også. Dette kan gjøres i samarbeid med det lokale opplæringskontor.
  • at lærlingens utvikling dokumenteres skriftlig frem mot svenneprøve i henhold til de gjeldende vurderingskriterier/læreplaner. ◦Eks: Bedriften og lærlingen kan ha møte med Opplæringskontoret hvert halvår der de går igjennom lærlingens arbeidsoppdrag og vurderer faglig utvikling i henhold til kompetansemålene i læreplanen. Lærlingen får så en skriftlig tilbakemelding som forteller hva han/hun har jobbet godt med, samt en plan for hva det spesielt bør jobbes med videre neste halvår.
  • å vurdere om det er behov for å gjennomføre en eller flere arbeidsoppgaver utenfor lærebedriften. Et eventuelt behov skal godkjennes av fylkeskommunen. (Dekker ikke din bedrift lærlingens arbeidsoppgaver i følge læreplanen, så husk at det er fullt mulig å dele en lærling med en annen bedrift.)
  • å delta i vurderingen av den avsluttende arbeidsoppgaven, og delta i samtale med lærlingen og prøvenemnda før fastsetting av endelig karakter.

 

Slik går du frem for å bli lærebedrift (udir.no):

  1. Bli godkjent lærebedrift

For å kunne inngå lærekontrakt for første gang, må virksomheten deres godkjennes av fylkeskommunen. Før dere søker om godkjenning, må dere vurdere om dere har kapasitet og kompetanse til å tilby opplæring til en eller flere lærlinger.

Godkjenningen forutsetter at dere har relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i læreplanen for faget lærlingen har valgt. Dere må også ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret dere har i henhold til opplæringsloven. Noen bedrifter velger å samarbeide med et opplæringskontor, og av og til er det opplæringskontoret som stiller med den faglige lederen.

Ta kontakt med fagopplæringskontoret i fylkeskommunen å søke om godkjenning. Når virksomheten er godkjent, får dere en skriftlig bekreftelse og et godkjenningsbevis.

  1. Rekrutter en eller flere lærlinger

Når virksomheten deres er godkjent som lærebedrift, bestemmer dere selv hvordan lærlingen skal rekrutteres. Dere kan finne en lærling ved å utlyse en læreplass, eller melde behov for lærling til fylkeskommunen. Fristen for elever til å søke læreplass gjennom fylkeskommunens er 1. mars. Lærebedrifter vil etter dette kunne kontakte fylkeskommunen og få oversikt over aktuelle søkere.

En annen mulighet er å kontakte fylkeskommunen og ta imot en elev i yrkesfaglig fordypning på vg1 eller vg2. Dette er gjerne 4-6 ukers utplassering i bedrift hvor eleven får prøve seg i faget. Mange bedrifter finner egnede kandidater gjennom denne ordningen. Mange elever tar også selv kontakt med bedrifter for å søke om læreplass.

Nye lærlinger begynner vanligvis læretiden i august når skolen starter, og dere bør derfor gå i gang med rekrutteringsarbeidet tidlig på året.

  1. Inngå kontrakt med lærlingen

Når dere har funnet den rette søkeren, må dere tegne en lærekontrakt og arbeidsavtale med lærlingen. I noen tilfeller er det opplæringskontoret som inngår lærekontrakten med lærlingen, mens virksomheten ansetter lærlingen og tar lønns- og arbeidsgiveransvaret. For de fleste virksomheter er lønnsnivå og lønnsutvikling fastsatt i tariffavtale.

  1. Sett i gang med forberedelsene

Det lønner seg å være godt forberedt, og ha opplegget for opplæringen klart i god tid før lærlingen begynner. Se hvordan dere kan følge opp lærlingen i bedriften

Lærebedrifter mottar et tilskudd til å dekke lønnskostnadene for hver lærling de tar inn. Størrelsen på lærlingtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og endres vanligvis hvert år. Se oversikt over gjeldende satser